• FERENC PÁPA ÜZENETE 2021 NAGYBÖJTJÉRE

  „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18)
  Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje

  Kedves Testvérek!

  Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ üdvösségéért.

  Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra emlékezünk, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarándokútját, már most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja mindazok érzéseit, viselkedését és döntéseit, akik Krisztust kívánják követni.

  A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.

  1. A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és tanúságot tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt.

  Ebben a nagyböjti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló Igazság befogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk szívünket Isten igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre továbbad. Ez az Igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány kiválasztott, kiváló vagy tekintélyes elmének van csak fenntartva, hanem olyan üzenet, amelyet megkapunk, és megérthetünk azon szív bölcsességének köszönhetően, amely nyitott Isten nagyságára, aki már azelőtt szeretett bennünket, mielőtt mi tudatára ébredtünk volna. Ez az Igazság maga Krisztus, aki azáltal, hogy teljesen magára vette emberségünket, Úttá – sokat kívánó, de mindenki előtt nyitott Úttá – tette magát, mely elvezet az Élet teljességére.

  Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti azokat, akik azt szívük egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és megértsék az ő képére és hasonlatosságára való teremtettségünket, amely őbenne találja meg beteljesedését. Az önként vállalt szegénység megtapasztalásával az, aki böjtöl, szegénnyé lesz a szegények közt, és felhalmozza a kapott és szétosztott szeretet kincseit. Ha a böjtöt ily módon fogjuk fel és éljük meg, az segít szeretni Istent és felebarátainkat, mivel – ahogy Aquinói Szent Tamás tanítja – a szeretet olyan mozgás, amely figyelmünket a másik felé fordítja, és őt önmagunkkal egynek tekinti (vö. Fratelli tutti [Mindnyájan testvérek] enciklika [a továbbiakban: FT], 93).

  A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk Istent az életünkbe, és megengedjük neki, hogy „lakást vegyen” nálunk (vö. Jn 14,23). A böjtölés azt jelenti, hogy felszabadítjuk életünket mindattól, ami azt megterheli – az igaz és hamis információk és a fogyasztási cikkek áradatától is –, hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki egészen szegényen, mégis „kegyelemmel és igazsággal telve” (Jn 1,14) érkezik hozzánk: az Üdvözítő Isten Fia előtt.

  2. A remény mint „élő víz”, mely lehetővé teszi utunk folytatását

  A szamariai asszony, akitől Jézus inni kér a kútnál, nem érti, amikor Jézus azt mondja, hogy „élő vizet” tudna neki adni (Jn 4,10). Először természetesen a hétköznapi vízre gondol, Jézus ellenben a Szentlelket érti rajta, akit bőségesen ad majd a húsvéti misztériumban, és aki belénk önti a reményt, mely nem csal meg. Jézus már akkor beszél a reményről, amikor szenvedését és halálát meghirdetve azt mondja, hogy „harmadnapra feltámad” (Mt 20,19). Jézus arról a jövőről beszél, melyet az Atya irgalma tárt elénk. Jézussal és neki köszönhetően remélni azt jelenti, hogy hisszük: a
  történelem nem zárul le hibáinkkal, erőszakos és igazságtalan tetteinkkel, a Szeretetet keresztre feszítő bűnnel. Azt jelenti, hogy átszúrt Szívéből az Atya bocsánatát merítjük.

  A mai, gondokkal teli időben, amikor minden törékenynek és bizonytalannak tűnik, provokációnak tűnhet reményről beszélni. A nagyböjt azonban épp arra szolgál, hogy reméljünk, hogy tekintetünket újra Isten türelme felé fordítsuk, aki továbbra is gondját viseli teremtésének, jóllehet mi gyakran rosszul bántunk vele (vö. Laudato si’ [Áldott légy] enciklika, 32–33; 43–44). Ez a remény a kiengesztelődésre irányul, melyre szenvedélyesen buzdít bennünket Szent Pál: „Engesztelődjetek ki Istennel” (2Kor 5,20). Azáltal, hogy a bűnbocsánat szentségében, amely megtérésünk útjának középpontjában áll, bocsánatot nyerünk, mi is bocsánatot adókká válunk: mivel mi magunk is kaptuk, továbbadhatjuk azt másoknak, ha képesek vagyunk a figyelmes párbeszédre és
  felkaroljuk a megsebzett embereket. Isten megbocsátása – a mi szavainkon és tetteinken keresztül is – lehetővé teszi, hogy a testvériség húsvétját éljük meg.

  A nagyböjt folyamán figyeljünk jobban arra, hogy „biztató szakkal szóljuk, melyek bátorítanak, erőt adnak, vigasztalnak, előrelendítenek, és ne olyan szavakkal, amelyek megaláznak, elszomorítanak, bosszantanak és semmibe vesznek” (FT, 223). Ahhoz, hogy reményt önthessünk másokba, néha elég egyszerűen „kedves embernek lenni, aki félreteszi saját gondjait és teendőit annak érdekében, hogy figyelmet szenteljen, mosolyt ajándékozzon, biztató szót szóljon, teret adjon a meghallgatásra az általános közöny közepette” (uo. 224).

  Az elmélyedésben és a csendes imádságban inspirációként és belső fényként kapjuk a reményt, amely megvilágítja küldetésünkkel kapcsolatos kihívásokat és döntéseket: íme, ezért olyan fontos, hogy elmélyülten imádkozzunk (vö. Mt 6,6), és találkozzunk – a rejtekben – a mi gyengéden szerető Atyánkkal.

  A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).

  3. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet, melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való odafigyelésben és a velük való együttérzésben élünk meg.

  A szeretet annak örül, amikor a másikat növekedni látja. Ezért szenved, ha a másik bajban van: ha magányos, beteg, hajléktalan, megvetett vagy szűkölködő… A szeretet a szív késztetése, mely kiszólít magunkból, és megteremti az osztozás és a közösségvállalás kötelékeit.

  „A társadalmi szeretetből kiindulva előrehaladhatunk a szeretet civilizációja felé, amelyre mindannyian meghívottnak érezzük magunkat. Egyetemes dinamizmusával a szeretet új világot képes építeni, mert a szeretet nem egy meddő érzelem, hanem a legjobb módja annak, hogy hatékony utakat találjunk a fejlődéshez mindenki számára” (FT, 183).

  A szeretet ajándék, mely értelmet ad életünknek, és lehetővé teszi, hogy a rászorulókra családtagként, barátként és testvérként tekinthessünk. A kevés, ha szeretettel megosztjuk, sosem fogy el, hanem az élet és a boldogság forrásává válik. Így történt a száreptai özvegyasszony lisztjével és olajával, aki hamuban sült lepénnyel kínálta Illés prófétát (vö. 1Kir 17,7–16); és a kenyerekkel, melyeket Jézus megáld, megtör és a tanítványoknak ad, hogy szétosszák a tömegnek (vö. Mk 6,30–44). Ugyanez történik ami adományunkkal is, akár kicsi, akár nagy, amikor örömmel és egyszerű
  természetességgel adjuk.

  A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.

  „Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT,187).

  Kedves Testvérek! Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás, hogy a nagyböjtöt a megtérésnek, az imádságnak és javaink megosztásának útjaként éljük meg, segítsen bennünket abban, hogy közösségi és egyéni emlékezetünkben átgondoljuk az élő Krisztusból fakadó hitet, a Szentlélek fújása által ébresztett reményt és az Atya irgalmas szívéből kiapadhatatlanul forrásozó szeretetet.

  Mária, a Megváltó édesanyja, aki hűen áll a kereszt tövében és az Egyház szívében, támogasson bennünket szeretetteljes jelenlétével, és a feltámadott Úr áldása kísérjen bennünket a húsvét fénye felé vezető utunkon!

  Kelt a Lateráni Szent Jánosnál, 2020. november 11-én, Tours-i Szent Márton emléknapján.

  Ferenc

 • Hirdetés 2021. február 14-21.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Bozsik Józsefné, Kecser Katalinért, halálának egy éves évfordulóján
  este (18.00): szabad
  Hétfő (18.00): Meghalt szülőkért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Kedd (7.00): Kazinczi és Szalóki család elhunytjaiért
  Szerda (18.00): /Hamvazószerda – hamvazás/ szabad
  Csütörtök (18.00): Élő Gazsi Zolikáért
  Péntek (7.00): Szent József közbenjárásáért
  Szombat (18.00): szabad
  Vasárnap: /Nagyböjt első vasárnapja – hamvazás/
  reggel (8.30): Nagy és Zakar család élő és elhunyt tagjai, lelki üdvükért
  este (18.00): Élő Gazsi Zolika megtéréséért

  Akik az idén kötnének házasságot, vagy rendeznék azt, kérjük, jelentkezzenek a plébánián.

  Az egyházközség képviselő-testülete nagyböjt első vasárnapján, a reggeli szentmise után tartja zárszámadó gyűlését a plébánián. Kéretik majd a maszk viselése.

  A kisasztalról vihető, a Szent József évvel kapcsolatos „Teljes búcsú” leírás. Ma indul a Tápiósülyi Egyházközség területén egy házról-házra járó Szent József ájtatosság. Az imalánc gondozói: Gödöny Péter és kedves felesége Zita.

  Az idén, 2021-ben, a Nagyböjt február 17-én, ezen a héten, hamvazószerdán kezdődik. Ekkor szigorú böjt van. Háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústól való megtartóztatás, ami a nagyböjt péntekjein is él. Betegek, gyermekek a számukra megfelelő módon vállalhatnak lemondást, böjtöt. Kérjük, legyen mindenkinek nagyböjti vállalása. Jövő vasárnap délután 3-kor keresztúti ájtatosság lesz a templomunkban. Olyan szép hagyománya van ennek nálunk. Minél többen jöjjünk rá.

  Február 28-án a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

  Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy az előző évi adójuk bevallásánál /1 %-ok felajánlása/ gondoljanak Római Katolikus Egyházunkra. Technikai száma 0011, illetve az Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítványra. Adószáma a kiadott falinaptárunkon is, megtalálható.

  Kedden, délután 2-kor Raffai Veronika, pénteken délután 2-kor Benkó József, ugyancsak pénteken, délután ½ 4-kor Tóthné Hantos Irén temetése lesz. Imádkozzunk lelki üdvükért, akkor is például, mikor szól a harang értük.

 • Hirdetés 2021. február 07-14.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Németh Józsefné, élő Kókai Mária – lelki üdvéért
  este (18.00): Dinnyés András és neje, Dinnyés Mária
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapokra, születésnapokért
  Kedd (18.00): A Rózsafüzér-társulat élő és meghalt tagjaiért
  Szerda (18.00): Élő Gazsi Zolikáért
  Csütörtök (18.00): Hálából születésnapokért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (18.00): Hálából házassági évfordulóra
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Bozsik Józsefné, Kecser Katalinért, halálának egy éves évfordulóján
  este (18.00): szabad

  Szerda (február 10.) Szent Skolasztika ünnepe.
  Csütörtök (február 11.) Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe.

  Most van a Házasság Hete. Imádkozzunk a házasságok, szeretetben való megújulásáért. Akik az idén kötnének házasságot, vagy rendeznék azt, kérjük, jelentkezzenek a plébánián. Február 14-én, vasárnap a reggeli misén József atya meg fogja áldani a házastársakat.

  Szerdától indult a Lourdesi kilenced. Esténként 5 órakor van az imádság, a templomban. Jöjjünk rá! Kedden ennek kapcsán, a szentmise este 6 órakor lesz.

  Az egyházközség képviselő-testülete nagyböjt első vasárnapján tartja gyűlését. Most vasárnap a reggeli szentmise után a Szt. József évről lesz szó Egyházközségünket illetően. Aki szívesen részt venne a rendszeres munkálkodásban, őt hívjuk és várjuk rá. A férfiak szentségimádási alkalma minden hó első vasárnapján 11 órától van a templomban. A kisasztalról vihető a Szent József évvel kapcsolatos „Teljes búcsú” leírás.

  Február 11. a „Betegek Világnapja.” A Szentatya, Ferenc pápa üzenetét ezzel kapcsolatban honlapunkon olvashatjátok. Püspöki rendelkezés alapján, amíg a COVID járvány véget nem ér, a betegek kenete szentsége, közösségi kiszolgáltatása nem történhet. Természetesen egyes, szükséges esetekben, papjainknak kötelessége ez. Legyünk erre figyelemmel. Hívjuk őket.

  Február 14. könyörgő-nap a világ éhezőiért. Legyünk áldozatosak, segítsünk ott, ahol tudunk.

  Az idén, 2021-ben a Nagyböjt február 17-én, hamvazószerdán kezdődik majd.

 • Ferenc pápa üzenete a 29. Betegek világnapjára – 2021. február 11.

  „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8)
  A bizalmi viszony a betegekkel való törődés alapja

   

  Kedves testvérek,

  a betegek 29. Világnapjának 2021. február 11-i ünneplése, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja jó alkalom arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a betegekre és azokra, akik őket a kórházakban, az idősotthonokban valamint a családokban és a közösségekben gondozzák. Különösen is gondolok azokra, akik világszerte a koronavírus-járvány következményei miatt szenvednek. Mindnyájukat, különösen is a szegényeket és a kirekesztetteket, lelki közelségemről és az Egyház szeretetteljes gondoskodásáról biztosítom.

  1. Ennek a napnak témája abból az evangéliumi szakaszból származik, ahol Jézus azok képmutatását kritizálja, akik nem azt teszik, amit hirdetnek (vö. Mt 23,1 – 12). Amikor hitünk üres szavakra redukálódik, nem törődve mások életével és szükségleteivel, hitvallásunk aligha van összhangban a való élettel. A veszély nagy. Jézus ezért használ kemény szavakat, amikor önmagunk bálványozásának veszélyéről van szó, és így tanít minket: „Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (8. vers). Jézus kritikája azok iránt, akik „beszélnek, de nem cselekszenek” (vö. 3. vers), mindig és mindenki számára hasznos, mivel egyikünk sincs védve az álszentség súlyos gonoszságától, ami megakadályozza, hogy az egyetlen Atya gyermekeként növekedjünk, mint olyanok, akik egyetemes testvériség megélésére kaptak meghívást. Testvéreink szükségleteivel szembesülve, Jézus a képmutatással teljesen ellentétes magatartást állít szemünk elé. Arra hív meg minket, hogy álljunk meg, figyeljünk, közvetlen és személyes kapcsolatot alakítsunk ki másokkal, empátiát és együttérzést tápláljunk irántuk, hagyjuk, hogy szenvedésük annyira megérintsen minket, hogy szolgálatukra akarjunk állni (vö. Lk 10,30–35).

  2. A betegség tapasztalata ráébreszt saját sérülékenységünkre és a másoktól való velünk született függésünkre. Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert megtapasztaljuk Istentől való egyértelmű függőségünket. A félelem, a zavar, a bizonytalanság, néha pedig a megdöbbenés is birtokba veheti elménket és szívünket, ha betegek vagyunk; tehetetlennek érezzük magunkat, mivel egészségünk nem a képességeinktől vagy az aggodalmaskodásunktól függ (vö. Mt 6,27). A betegség felveti az élet értelmének kérdését, amelyet hittel Isten elé hozunk: ez az egzisztencia új irányára és értelmére irányuló kérdés, amire előfordulhat, hogy nem kapunk azonnal választ. Rokonaink és barátaink sem tudnak mindig segíteni minket ebben a fáradtságos keresésben. Jób bibliai alakja e tekintetben jelképértékű. Felesége és barátai nincsenek mellette a szerencsétlenségében, sőt, hibáztatják és csak súlyosbítják magányát és szorongását. Jób elhagyatottnak és félreértettnek érzi magát. De épp e rendkívüli kiszolgáltatottsága által utasít el minden képmutatást, és választja az őszinteség útját Isten és embertársai felé. Olyan kitartóan kiált Istenhez, hogy Isten végül válaszol neki, új látóhatárt nyitva előtte. Megerősíti abban, hogy szenvedése nem büntetés vagy az Istentől való elszakadás állapota, még kevésbé Isten közönyének a jele. Jób megsebzett és meggyógyított szívéből fakad ezután a megindító vallomás az Úr felé: „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak.” (Jób
  42,5).

  3. A betegségnek mindig van arca, nem is csak egy: minden beteg arca, de azoké is, akik figyelmen kívül hagyva, kirekesztve érzik magukat és akik olyan társadalmi igazságtalanságok áldozatává válnak, amelyek megtagadják számukra az alapvető jogokat (vö. Fratelli tutti, 22). A jelenlegi világjárvány az egészségügyi rendszerek egyenlőtlenségeit, valamint a betegellátás terén mutatkozó hiányokat is felszínre hozta. Az idős, gyenge és kiszolgáltatott emberek nem mindig kapnak méltányos egészségügyi ellátását. Ez politikai döntésektől, az erőforrás-gazdálkodástól és a felelős pozíciókat betöltő személyek elkötelezettségétől függ. A betegek gondozására és beteg testvéreink ápolására erőforrásokat fordított erőforrás elsőbbséget élvez, ami azzal az alapelvvel függ össze, hogy az egészség elsődleges fontosságú közjó. Ugyanakkor a világjárvány rávilágított az egészségügyi személyzet, az önkéntesek, a dolgozók, a lelkipásztorok, a szerzetesek és szerzetesnők elkötelezettségére és nagylelkűségére is, akik profi módon, felelősségtudattal és felebaráti szeretettől indíttatva segítették, kezelték, vigasztalták és szolgálták a számtalan beteget és családtagjaikat. Férfiak és nők csendes sokasága döntött úgy, hogy ezekre az arcokra tekintenek és vállalják a betegek szenvedéseit, akiket a közös emberi család tagjaként testvéreiknek éreztek.

  A közelség egy értékes balzsam, amely támaszt és vigaszt nyújt a betegeknek szenvedéseikben. Keresztényként ezt a közelséget Jézus Krisztus, az irgalmas szamaritánus szeretetének jeleként éljük meg, aki együttérzéssel közelít minden bűntől megsebzett ember felé. A Szentlélek működése által Krisztussal egyesülve arra kaptunk meghívást, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya, és különösen is szeressük gyenge, beteg és szenvedő testvéreinket (vö. Ján 13,34 – 35). Ezt a közelséget nemcsak egyénként, hanem közösségként is megtapasztaljuk: a Krisztusban való testvéri szeretet valóban létrehoz egy gyógyító közösséget, amely senkit sem hagy hátra, amely befogadó, különösen is a leginkább rászorultak iránt.

  Itt szeretném megemlíteni a testvéri szolidaritás fontosságát, amely a szolgálatban válik konkréttá és változatos formákat ölthet, amelyek mind felebarátaink támogatására irányulnak. „A szolgálat azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik törékenyek a családunkban, a társadalomban, a népünkben.” (Homília Havannában 2015. szeptember 20-án). Ebben a szolgálatban mindenki képes arra „hogy félretegye kívánalmait, elvárásait, mindenhatóságra irányuló vágyait a legtörékenyebbek konkrét tekintetének színe előtt. (…) A szolgálat mindig a testvér arcát nézi, érinti az ő testét, érzi az ő közelségét olyannyira, hogy nemegyszer „el is kell viselnie”, miközben segíteni próbálja. Ezért a szolgálat sosem ideológiai, minthogy nem eszméket, hanem személyeket szolgál.” (Uo.)

  4. Abban, hogy egy terápia jó legyen a kapcsolat döntő jelentőségű, ami lehetővé teszi a beteg holisztikus megközelítését. Ennek a szempontnak a kiemelése segíthet az orvosoknak, az ápolóknak, a szakembereknek és az önkénteseknek, hogy felelősnek érezzél magukat abban, hogy a betegeket a gyógyulás olyan útján vezessék, ami a bizalmon alapuló személyes kapcsolatra épül. (vö. Nuova Carta degli Operatori Sanitari [2016], 4). Ez egyfajta szerződéskötést jelent a gondozásra szorulók és az ellátást nyújtók között, ami a kölcsönös bizalmon és tiszteleten, az őszinteségen és a segítőkészségen alapszik, így segít legyőzni a védekező attitűdöket, középpontba állítani a betegek méltóságát, megőrizni az egészségügyi dolgozók szakmaiságát és elősegíteni a jó kapcsolatot a betegek családjával.

  A betegekkel való ilyesfajta kapcsolat kiapadhatatlan motivációs- és erőforrást találhat Krisztus szeretetében, miként azt azoknak a férfiaknak és nőknek a tanúbizonysága is mutatja, akik évezredeken keresztül a szenvedők szolgálatára szentelték magukat. Ugyanis Krisztus halálának és feltámadásának misztériuma annak a szeretetnek a forrása, amely képes hiteles értelmet adni a betegek és ápolóik élethelyzetének. Az evangélium sokszor alátámasztja ezt azzal, hogy bemutatja, hogy Jézus nem varázslattal gyógyít, hanem a gyógyulások mindig egy találkozásnak, egy személyközi kapcsolatnak az eredményei, amelyben Jézus által felajánlott isteni ajándék választ talál azok hitében, akik befogadják. Ez foglalja össze a Jézus által gyakran elismételt kifejezés: „A hited megmentett téged.”

  5. Kedves testvérek, a szeretetparancsnak, amelyet Jézus tanítványaira hagyott, konkrét megvalósulása a betegekkel való kapcsolatban történik meg. Egy társadalom annál inkább emberi, minél inkább hatékonyan törődik a testvéri szeretet jegyében az esendő és szenvedő tagjaival. Törekedjünk e cél elérésére, hogy senki ne érezze magát egyedül, kirekesztve vagy magára hagyva.

  Máriára, az Irgalmasság és a Betegek Anyjára bízom a betegeket, az egészségügyi dolgozókat és mindazokat, akik nagylelkűen segítik szenvedő testvéreiket. A Lourdes-i barlangból és szerte a világon számos más szentélyéből Ő támogassa hitünket és reménységünket, és segítsen abban, hogy testvéri szeretettel viseljük gondját egymásnak. Mindenkinek szívből küldöm áldásomat.

  A Lateráni Szent Jánosnál, 2020. december 20-án, Advent 4. vasárnapján.

  Ferenc.

 • Szent József év – teljes búcsú

  A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékainak ismertetése:

   

  A teljes búcsú elnyerésére alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellet (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József év folyamán élnek az Apostoli Penitenciária által részletezett lehetőségekkel, vagyis:

  1. Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan – legalább egy napos – lelkigyakorlaton amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről.
  2. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére, „… a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be”. Ezért, mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi, vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.
  3. Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság bensőséges légkörének kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsafűzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén.
  4. Mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékenységüket naponta Szent Józsefre bízzák, illetve mindazok a hívek is, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni és, hogy a munka mindenki számára nagyobb méltóságnak örvendjen.
  5. Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát, illetve elmondanak más egyéb Szent József-imádságot.

   

  Szent József oltalmát kérő ima

  Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az ő nevében, megkapjuk. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent József nekünk is gondviselőnk, nevelőnk és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen!

  Ő a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az a megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.

  Ő az Egyház Oltalmazója és Magyarország pártfogója. Most, amikor a gonoszság és a bűn elárasztotta a világot, bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért.

  Szent József
  – kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében földi életünkhöz szükséges,
  – közbenjárásod segítsen, hogy szent Családotok hatékonyan legyen példaképünk,
  – segíts, hogy egész életünkben hűek maradjunk az Atya akaratának kereséséhez és teljesítéséhez,
  – és halálunk óráján Te is imádkozz értünk!
  Amen

 • Hirdetés 2021. január 31. – február 07.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Egy beteg nagypapáért
  este (18.00): Egy beteg Édesanya testi és lelki gyógyulásáért
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapokért
  Kedd (18.00): Szerzetesi hivatásokért, Gulyás János, neje Gönczi Erzsébet és fiuk Ferencért
  Szerda (18.00): szabad
  Csütörtök (18.00): Születésnapra kegyelmekért
  Péntek (18.00): szabad
  Szombat (18.00): Elhunyt Édesanyáért, élő és elhunyt hozzátartozókért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Élő Németh Józsefné, élő Kókai Mária – lelki üdvéért
  este (18.00): szabad

  Kedd (február 02.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
  Szerda (február 03.) Szent Balázs ünnepe.
  Péntek (február 05.) Szent Ágota vértanú ünnepe.

  Február 02-án, kedden lesz Urunk Bemutatása a Templomban – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A Szentmise este 6-kor lesz. Az elején gyertyaszentelés, majd megfelelő időjárás esetén körmenet a templomunk körül. Ez alatt is kérjük a maszkhasználatot. Gyertyát hozhatunk, de adunk is mindenkinek, aki eljön.

  Február 03-án, szerdán Szent Balázs püspök ünnepe. Ezen a napon, illetve jövő vasárnap lesz templomunkban a balázsolás.

  Szerdától indul a Lourdesi kilenced, esténként 5 órakor, a templomban. Jöjjünk rá!

  Pénteken Első-péntek. Betegellátás. Este lesz a szentmise, amely után szentségimádás. A csütörtöki szentségimádás ezen a héten elmarad. Ez a nap Szent Ágota szűz vértanú ünnepe is.

  A horvátországi földrengés elszenvedőinek megsegítésére hívjuk a 1356-os adományvonalat.

  Az egyházközségi képviselőtestület hagyományos, február 02-i tanácskozása, főleg a covid-járvány okán, később lesz megtartva. Addig kisebb munkacsoportjai találkoznak, pl. jövő vasárnap a reggeli szentmise után a Szent József évről lesz szó Egyházközségünket illetően. Aki szívesen részt venne a rendszeres munkálkodásban, őt hívjuk és várjuk rá. Bármi gondolatot, ötletet a programmal kapcsolatban előbb is közölhetünk József atyával, Szabó Lászlóval.

  A Férfiak szentségimádási alkalma a jövő vasárnap, 11 órától lesz itt a templomban.

  A kis asztalról vihető, a Szent József évvel kapcsolatos „Teljes búcsú” leírás.

 • Hirdetés 2021. január 24-31.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Lányi és Bihari család élő és elhunyt tagjaiért
  este (18.00): Egy Édesanya testi és lelki gyógyulásáért
  Hétfő (18.00): Hálából születésnapokért, szabadulásért és megtérésért
  Kedd (7.00): Meghalt Édesapáért
  Szerda (18.00): Szabadulásért és megtérésért
  Csütörtök (18.00): szabad
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (18.00): Veres Pál és Kókai Margit – lelki üdvükért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): szabad
  este (18.00): Egy beteg Édesanya testi és lelki gyógyulásáért

  Hétfő (január 25.) Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása ünnepe.
  Kedd (január 26.) Szent Timóteus és Szent Titusz ünnepe.
  Csütörtök (január 28.) Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító ünnepe.

  Hétfőn délután 3-kor Munkhardt László, szerda délután 3-kor Berényi Józsefné, Szathmáry Veronika temetése lesz.

 • Hirdetés 2021. január 17-24.

  Vasárnap:
  reggel (8.30): Benkó Gábor és neje, Dobos Rozál, valamint Szűcsi István és neje, Benkó Rozáliáért
  este (18.00): Cseri István, Szűcsi Mária és fiuk, István és élő hozzátartozókért
  Hétfő (18.00): Nemzetünk megtéréséért és lelki megújulásáért és egy szándék megvalósulásáért
  Kedd (7.00): Testi, lelki gyógyulásért és szabadulásért
  Szerda (18.00): Hálából védőszentért és egy szándékra
  Csütörtök (18.00): Nagy Illés és neje, Hromoda Ágnes lelki üdvéért
  Péntek (7.00): szabad
  Szombat (18.00): Beer Ferenc lelki üdvéért
  Vasárnap:
  reggel (8.30): Lányi és Bihari család élő és elhunyt tagjaiért
  este (18.00): szabad

  Január 17-én kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Marton Zsolt megyéspüspök atyánk országos programokban lesz jelen. Kövessük figyelemmel, TV-ben, interneten. Nálunk csütörtökön este, a szentmise után imádkozunk katolikus módon. Hívunk benneteket.

  Január 18. Árpád-házi Szent Margit, szűz ünnepe. Élete hazánkért, magyar nemzetünkért való engesztelő áldozat. Kérjük közbenjárását értünk és országunk vezetőiért, boldogulásunkért. Hétfőn este 5 órától imádkozunk a templomban, Nemzetünkért, Hazánkért engesztelésül.

  Csütörtökön lesz Szent Ágnes, szűz és vértanú ünnepe. A Krisztusért való hősiesség példája. Isten éltesse testvéreinket, akik a héten ünneplik névnapjukat!

  Néhány gyermek hozta el az adventi készületi rajzát a templomba. Többen az iskolai hittanon adták oda. Jövő vasárnap az ½ 9-es szentmisén jutalmazzuk azokat, akik itt lesznek.

  Kedves testvérek! Úgy látjuk jónak, hogy biztassunk Benneteket a korona vírus elleni oltásra való jelentkezésre. Ez lelkiismereti felelősség önmagunk és egymás felé. A Szentatya, Ferenc pápa is beoltatta magát. Köszönjük, ha gondosan jártok el ez ügyben.

  Dobos István temetése szerdán délután 3 órakor lesz.

 • Ökumenikus Imahét – 2020

  „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,1-17)

   

  A magyarországi keresztény egyházak idén is nyolc napon át imádkoznak közösen a Krisztus-hívők egységéért. A 2021. január 17-24. közötti imahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség állította össze, melyet itt is közzé teszünk.

  Az ökumenikus imahét kialakulásának történetéről és egyházmegyénk részvételéről az idei imahétben az alábbi linken olvashatunk részletesebben.