• A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

  Kedves Testvérek!

  A világjárvány sok mindent átírt az életünkben. Az elmúlt esztendőben a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani.

  A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett és a távolságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget.

  Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának az ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre.

  A világjárvány következményeként családok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász, mint az Egyházunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett segítő kezet nyújtani. A karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy szeretetteljes összefogássá vált.

  Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templomainkban megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, ami reményt, erőt és bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünkben most a hit- remény-szeretet sorrendje megfordul: a szolgáló szeretettel erősítjük a Gondviselésben való reményt, ami feléleszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret bennünket és megszabadít a világjárványtól.

  Ennek a szeretetnek a jele az a nagyböjti alamizsna is, amit összegyűjtünk. A szokásos módon, az idén jubiláló – alapításának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő – Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz az adományaikat. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig.

  A világjárvány olyan számunkra, mint a keresztút, aminek minden állomása nehéz mind testileg, mind lelkileg. Jézus keresztútján is ott álltak azok az emberek, akik segítették, megosztották a testi-lelki terhet. Ma is már egy esztendeje ott állnak segítő emberek a vírusveszély keresztútja mellett: orvosok, ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozók, a karitász munkatársai és még sok névtelen segítő, akik úgy érzik, hogy az a kötelességük, hogy most mások baján segítsenek. Mi is csatlakozhatunk a segítő adományainkkal ezen hősök csapatához, lehetünk Cirenei Simonok és Veronikák, akik a szeretetünkkel erősíthetjük embertársainkban a reményt és a hitet.

  Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít bennünket:

  A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.

  …. A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).

  A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.

  …Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT, 187).”

  Kedves Testvérek!

  A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megvalósulásának az évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét.

  A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

  Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

  „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

  A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

  Kelt: Budapest, 2021. nagyböjt 2. vasárnapján

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 • Ökumenikus Imahét – 2020

  „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,1-17)

   

  A magyarországi keresztény egyházak idén is nyolc napon át imádkoznak közösen a Krisztus-hívők egységéért. A 2021. január 17-24. közötti imahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség állította össze, melyet itt is közzé teszünk.

  Az ökumenikus imahét kialakulásának történetéről és egyházmegyénk részvételéről az idei imahétben az alábbi linken olvashatunk részletesebben.

   

 • Házszentelés Vízkeresztkor

  Házszentelés vízkeresztkor (családi körben – pap nélkül)

  Családfő: Békesség e háznak!

  Mind: És minden lakójának!

  Családfő: Könyörögjünk: Áldd meg Uram ezt az otthont és azokat, akik benne laknak! Legyen itt az egész évben egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság! Töltse el a szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt! Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat! Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben! Maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon! Krisztus a mi Urunk által.

  Mind: Amen.

  Családfő: (Miközben valaki felírja az ajtó fölé: 20+C+M+B+21)
  Figyelmeztessen minket Isten oltalmára, s arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!

  A családfő meghinti az otthon helyiségeit szenteltvízzel, közben énekelhető énekek pl.:
  – Uram Jézus, légy velünk (SZVU 150.)
  – Ó szép Jézus, ez új esztendőben (SZVU 41.)
  – Szép kelet, szép nap (SZVU 39.)

  A C+M+B kezdőbetűk értelme latinul és magyarul:

  CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT!
  Krisztus áldja meg e hajlékot!
 • Pásztorjáték másként

  A misztériumjáték a keresztény vallás misztériumaira épülő, megtérést és bűnbánatot célzó dramatikus, párbeszédes cselekmény. Tárgyát főként Krisztus életének eseményei, a karácsonyi és húsvéti misztérium adja.

  Nálunk nagy hagyománya van, hogy évről-évre egy-egy közösség, vagy fiatalok egy csoportja a Megváltó születéstörténetének különféle változatát, vagy egy tanulságos, a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő, valamiképpen a kisdedet is elénk idéző történetet adnak elő december 24-e délután. Az előadás végén pedig, a lelkes gyermekekből és felnőttekből álló közönség a szereplőkkel együtt karácsonyi dalokat énekel.

  Idén – a járványügyi helyzetre tekintettel – sajnos elmarad az egyházközségünkben elmúlt karácsonyokkor megszokott templomi pásztorjáték.

  Bár most nem ünnepelhetünk együtt délután, az alábbiakban egy néhány évvel ezelőtti előadás felvételét osztjuk meg.

  Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe A kis gyufaárus lány történetét!

   

 • Betlehemi Csillag

  December 21-én, az év legrövidebb és legsötétebb napján újra feltűnik az égen a betlehemi csillag kétezer éves jele. A Jupiter és a Szaturnusz olyan közel kerül egymáshoz, hogy látszólag szinte ütköznek, létrehozva egy sugárzó fényes helyet a téli éjszakában. A jelenséget hagyományosan betlehemi csillagnak vagy karácsonyi csillagnak nevezik.

  Az együttállás ráadásul idén különösen szoros lesz, a két bolygó csupán 6 ívpercre közelíti meg egymást, ez nagyjából a telihold korongjának az ötöde az égen. Ehhez foghatót 1623 óta nem láthattunk, és 2080-ig nem is fogunk látni.

  A 24.hu egy szakértő segítségével arról a nem elhanyagolható dologról ír, hogyan és merre találjuk majd meg a két bolygót az égen két nap múlva.

  Így láthatod a betlehemi csillagot december 21-én:

  • Figyeljük a napnyugtát, ami hétfőn 15:56-kor lesz Budapesten.
  • Ahol a Nap eltűnt, ott fog felbukkanni 17 óra és 17:15 körül a két bolygó 10 fokkal a horizont felett.
  • Ha irányba állunk, és az egyik karunkat kinyújtjuk magunk elé, majd a másikkal rámérünk egy araszt, megkapjuk szükséges „célkeresztet” a bolygók befogásához.

  Ahhoz persze, hogy tényleg lássuk a bolygókat, teljesen derült égbolt kell. Ha a körülmények megfelelőek, és valakinek jó a szeme, szabad szemmel is meg tudja különböztetni majd a Jupitert és a Szaturnuszt, előbbi lesz a fényesebb. Akinek viszont nincs sasszeme, az egyetlen, jókora „csillagot” láthat majd az égbolton. Ha pedig az időjárás nem lesz hozzánk kegyes, nem kell elkeseredni, mert a jelenség szilveszterig látványos marad.

   

 • Nálunk is járt Szent Miklós

  Bár nem hulló hóban, Szent Miklós mégis körbejárt puttonyával egyházközségünkben is. Ünnepén, december 6-án a vasárnapi szentmisék után meglepte nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is.

  Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk!

 • Élő adventi kalendárium

  Kedves Testvérek!

  Hamarosan itt az ünnepi időszak, amelyre való felkészülést szeretnénk kicsit megújítani egyházközségünkben.

  Idén először szeretnénk megszervezni egyházközségünkben a világító adventi kalendáriumot, vagyis december napjainak megfelelő, fénylő számok díszítenék a sülysápi házak ablakait, melyeket séta közben bárki megkereshet.

  Mivel Tápiósüly területe elég nagy ahhoz, hogy csak úgy sétálgatva megtaláljuk a soron következő ablakot, ezért az egyházközségünk Facebook-oldalán egy előzetesen létrehozott eseménynél minden reggel meg lesz osztva egy térképrészlet, hogy melyik jól behatárolt területet bejárva található az aznapi “kinyitható” ablak. Az “ablak-vadászok” feladata ezeket a kidíszített ablakokat megkeresni, lefényképezni és feltölteni az eseményhez.

  Aki szívesen vállalna ablakdíszítést, az november 27-ig jelentkezhet a tapiosuly.tabor@gmail.com címen vagy Pelyhe Virágnál és Pesti Dóránál. A beérkezett jelentkezések után ők írják meg, hogy advent melyik napja az övék. Az ablakdíszben meg kell jelennie a sorszámnak.

  Tegyük együtt szebbé az ünnepre való készülést!

  Várjuk az egyházközségi tagok jelentkezést!

  A szervezők