• Szűz Mária szent neve – szeptember 12.

  Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

   

  Isten Anyjának Szent Neve,
  Jézus után a legszebb Név,
  Hogyha hívjuk buzgó szívvel,
  Reánk száll az ég kegyelme.
  Gondjainkban, bajainkban,
  Hívjuk csak e Szent Nevet,
  Szűz Mária láthatatlan
  Nyújtja a segélykezet.
  Ha bajod vagy bánatod van,
  Vagy a szíved fáj nagyon,
  Vigasztalást nem találva,
  Csorog a könny az arcodon,
  Csak fohászkodj Máriához,
  Égi Anyád melléd áll,
  Ő letörli könnyeidet,
  Szív-sebedre írt talál.
  Óh, Te Szent Név, hatalmas Név,
  Mária drága Neve,
  Hívjad, hívjad segítségül!
  Földnek minden gyermeke.
  Ámen.
   
   
 • Szűz Mária születése – szeptember 8.

  💐KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE💐 (szeptember 8.)
   
  Jacques Bossuet:
  SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSÉN (Kisboldogasszony)
   
  Milyen nemes, nagyszerű és dicsőséges volt
  a te születésed, Boldogságos Szűz Mária!
  A kegyelemnek mily áradatát önti fejedre
  ezen a napon az Atyaisten!
  Az Örök Ige is siet,
  hogy megszentelje tabernákulumát,
  és határtalan nagylelkűségében
  csodálatos mennyei kincsekkel gazdagítsa.
  Azt szeretné ugyanis, te drága kisleány,
  megváltásunk hajnala,
  hogy Hozzá méltónak szülessél,
  s érezd azt a ,mérhetetlen ajándékot,
  hogy gyermeked van, aki ugyan Fiad,
  de egyidejűleg születésed szerzője is.
   
  Az éjszaka elmúlt, közeledik a hajnal.
  Már sejlik Jézus napjának ragyogása,
  és mi már élvezzük ezt a jótékony világosságot.
  Benned, ó Mária, aki most születsz a világra,
  már az Ő fénye szikrázik,
  mivel te bűntelen vagy és kegyelemmel teljes!
   
   
 • Szegedi László atyát sülysápi szolgálatának 50. évfordulóján köszöntjük!

  Dr. Szegedi Lászlót 1959-ben szentelték pappá Budapesten, papi jelmondata „Hűséges az Isten” (1Kor 10,13) lett. 1973-tól kezdve 2020-ig, nyugdíjazásáig Sülysáp–Tápiósüly plébánosa volt, de ma, 50 év után is jelen van és szolgálja a közösséget. Hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel a Mennyei Atya megajándékozott bennünket László atya életén és szolgálatán keresztül és ezzel az interjúval idézzük fel életének néhány fontos pillanatát.

  Lelkipásztori feladatokat látott el Izsákon, Tápiószelén, Tápiószecsőn, Cserhátszentivánon. Papi hivatásának középpontjában az Isten országának építése, a közösségépítés, az ifjúságpasztoráció és a munkatársnevelés álltak. Lelkipásztori tevékenysége az Oltáriszentség és a Szűzanya mély tiszteletéből táplálkozott. Gazdag életútjából fontos kiemelni, hogy az egyházmegye ifjúsági referenseként szolgálta a fiatalokat, az 1987-ben megszületett Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösségben kibontakozott karizmák által és indította el a regionális szervezésű ifjúságpasztorációt, amely országosan egyedülálló és ma már az egyházmegye teljes területét lefedi.

  Forrás: Váci Egyházmegye

 • Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

  Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! /Lk 1,45/

   

  A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58).

  Templomunkban 18.30-kor szentmisén ünneplünk.

  Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

  “Szűz Mária, Jézus anyja, Istenanya. Jézusra való tekintettel Isten megóvta őt a bűntől, és élete végén testestül-lelkestül a mennybe vitte. Az egyház ősi hitét 1950-ben tette XII. Pius pápa kötelező hittétellé. Mária, égi édesanyánk, Jézus közeléből segít életünk küzdelmeiben.”

 • Loyolai Szent Ignác ünnepe – július 31.

  LOYOLAI SZENT IGNÁC NAPI IMÁJA

  Istennek Igéje, én Uram,
  taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek,
  hogy úgy szolgáljak, mint megérdemled;
  adjak számolgatás nélkül,
  harcoljak, nem törődve a sebekkel,
  dolgozzak, nem keresve a pihenést,
  teljesen megfeledkezzem magamról,
  nem várva más jutalmat,
  mint hogy tudom: akaratodat teljesítem.

 • Ferenc pápa üzenete a nagyszülők és idősek 3. világnapjára (2023. július 23.)

  „Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50)

  Kedves Testvéreim és Nővéreim!

  „Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50): ez a nagyszülők és idősek harmadik világnapjának témája, mely egy áldott találkozáshoz vezet vissza bennünket: a fiatal Máriának és idős rokonának, Erzsébetnek a találkozásához (vö. Lk 1,39–56). Erzsébet Szentlélekkel telve olyan szavakat intéz az Istenanyához, amelyek évezredekkel később is meghatározzák mindennapi imádságunkat:

 • Úrnapja

  “Óh igaz Kenyér, jó Pásztor,
  Jézus, óvj az elbukástól,
  te táplálj és te palástolj
  s add hogy a feltámadáskor
     üdvnek látói legyünk.
  Te, ki mindent bírsz és értesz,
  s e földön táplálsz és éltetsz,
  tedd, hogy szent népeddel, ékes
  asztalodnál majd az édes
     örökségben résztvegyünk!”

   

  Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep.

  A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.

 • Tegyetek tanítványommá minden nemzetet

  „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” /Mt 28,18-20/

  Vajon, hogyan teljesítették Jézus missziós parancsát az apostolok? És mi?

   

 • A NAGYHÉT ESEMÉNYEI

  Jézus haláláról és feltámadásáról mind a négy evangélium ír, de nem egyféleképpen – mindez attól függ, hogy az adott szerző mit tartott fontosnak elmondani a történetből. Húsvét közeledtével sokan fellapozzák a Bibliájukban ezeket a fejezeteket. Hogy megkönnyítsük az olvasást és a megértést, a négy evangéliumot összevetve közreadjuk a húsvéti történet kronológiáját, vagyis Jézus földi életének utolsó napjait és annak eseményeit.