• A NAGYHÉT ESEMÉNYEI

  Jézus haláláról és feltámadásáról mind a négy evangélium ír, de nem egyféleképpen – mindez attól függ, hogy az adott szerző mit tartott fontosnak elmondani a történetből. Húsvét közeledtével sokan fellapozzák a Bibliájukban ezeket a fejezeteket. Hogy megkönnyítsük az olvasást és a megértést, a négy evangéliumot összevetve közreadjuk a húsvéti történet kronológiáját, vagyis Jézus földi életének utolsó napjait és annak eseményeit.

 • Hirdetés 2022. április 10-17. – NAGYHÉT

  Vasárnap – Virágvasárnap (április 10.):
  10.30: Hálából születésnapokra és a kapott kegyelmekért
  18.00: Borbás István és fia István lelki üdvéért és élő hozzátartozókért és a héten temetett ifjú Farkas Gáborért

  Nagycsütörtök: 18.00 – Szentmise az utolsó vacsora és az Oltáriszentség alapítása emlékére

  Nagypéntek: 18.00 – Az Úr Jézus szenvedésének emléknapja, Passió éneklés, kereszthódolat

  Nagyszombat: 18.00 – A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünneplése

  Vasárnap – Húsvét vasárnap (április 17.):
  10.30: A Tápiósülyi Egyházközség összes élő és elhunyt tagjáért, papjainkért
  18.00: Antalicz Józsefné, született Szűcsi Erzsébet és élő és elhunyt hozzátartozókért

  Virágvasárnap aki teheti a fél 11-es szentmisére jöjjön, melyet kis körmenettel tartunk. Virágvasárnap délután 3 órakor a templomban keresztúti ájtatosság van. Ezen a napon a szőlősi kápolnában is lesz szentmise.

  Gyónási lehetőség:

  1. Virágvasárnap a 10.30-as ünnepi szentmise után Sánta János atya biztosít gyónási lehetőséget. A szentmise és a körmenet alatt pedig Szegedi atya az irodájában gyóntat.
  2. Virágvasárnap 17.30-tól reményeink szerint Karácsondi és Barotai atyák gyóntatnak, illetve miséznek.

  A nagyheti szertartások 18 órakor kezdődnek Szegedi atya vezetésével. Húsvét vasárnapján a szőlősi kápolnában nem lesz szentmise. Húsvét hétfőn a sülyi templomban sem lesz szentmise. Az esti misék egyébként, április 30-ig 18.00 órakor lesznek.

  A Szent Sírnál ismét a régi rend szerint, részt vehetünk az értünk meghalt Jézus előtti hódolatban, virrasztásban. A bejáratnál elhelyezett táblázatra iratkozzunk fel! Ha van vállalkozó imaközösség, csütörtökön este is lehet egy órahosszás imát tartani a templomban.

  Első pénteken este sok fiatal vett részt, a számukra rendezett programon a templomban, illetve a plébánián. Külön köszönjük az alkalom gondozását Pesti Dórának, Pelyhe Virágnak és társaiknak. Valószínűleg május első péntekjén  lesz folytatás.

  Hálásan köszönjük mindazok fáradságát, akik segítettek templomunk belső és külső takarításában, az ünnepre való rendbe és széppé tételében. A Stabag Alunorm munkatársainak is külön köszönjük segítségét. Isten áldja meg őket!

  Múlt hétvégén a Szentföld javára gyűjtöttük a perselyadományokat. 91.600,- Ft-ot adtak a testvérek. Isten fizesse meg!

  A nagyszombati és a Húsvét vasárnapi szertartást és szentmisét online közvetítjük, ennek elérhetőségéről egyházközségünk honlapján lehet majd tájékozódni. Természetesen, aki teheti, ne az interneten keresztül vegyen részt  szentmisén, hanem személyesen.

 • Nagyhét liturgiája – 2021

  A nagyheti és húsvéti szertartásokat online közvetítjük a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból. A közvetítéseket az alábbi linkeken keresztül érhetik el.

  Nagycsütörtök 18.00,
  Nagypéntek 18.00,
  Nagyszombat 18.00,
  Húsvét vasárnap 10.00.

  Az egyes napokon egyházközségi döntés alapján biztosítják a templomban megtartott szertartások kihangosítását, majd azt követően a szentáldozást.

  Nagypéntek szigorú böjti nap (háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústilalom – betegek, gyermekek felmentést kapnak).
  Nagyszombaton 6 órától 18 óráig a templomban lehetőség lesz a Szent Sír előtti virrasztásra.

  Mindazoktól, akik felelős mérlegelést követően, személyes jelenlét útján élni kívánnak a fent leírt lehetőségekkel, kérjük:

  • a templom bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát,
  • az orrot és szájat eltakaró maszk viselését, valamint
  • az egymástól való 1,5–2 méteres távolság szigorú betartását.

  Tájékoztatjuk a híveket, hogy az alábbi egyházi járványügyi rendelkezések továbbra is érvényben vannak:

   

 • Királyi zászló jár elöl…

  “Ó Kereszt, áldunk, szent remény,
  a szenvedés ez ünnepén,
  kérünk, kegyelmet adj nekünk,
  add vétkünkért vezeklenünk.
  Szentháromság, dicsérjenek
  üdvösség kútja, mindenek,
  legyen győzelmünk, add meg ezt,
  a diadalmas szent Kereszt.”

   

  Egyházközségünk kórusa szeretett volna kedveskedni egy kis ajándékkal. Idén ez most úgy válhatott valóra, hogy a tagok közül négyen felénekelték több szólamban az alább meghallgatható Királyi zászló jár elöl kezdetű éneket. Reméljük ezzel is hozzájárulhatunk az otthoni ünneplés szebbé tételéhez!

   

 • Nagyheti tájékoztatás a tápiósülyi római katolikus, hívő testvéreinknek!

  A Kormányunk a 2021. március eleji szigorítások alkalmával nem kérte  a templomok bezárását. A Püspöki Konferencia az egyes püspökökre bízta a kérdést. A Váci Egyházmegyében az online mise közvetítést ajánlja Marton Zsolt megyés püspök atyánk. Nyilvános szentmise nem engedélyezett. A templomba a hívek szertartásra, szentmisére nem léphetnek be. Áldoztatni szabad. Az előírás szerint szabad térben áldoztathatunk  az online mise után a szabályok betartásával. Mindez történik hívek lelki igényének kiszolgálására, ami nekünk papoknak lelkiismereti és hivatásbeli kötelességünk. Gyóntatás egyeztetés alapján lehetséges.

  /Március 28-án, Virágvasárnapon  áldoztattunk két alkalommal, a templom előtti szabad téren ill. a plébánia udvarán. Ezzel a lehetőséggel, mintegy 30 – 30 hívő élt./ Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton az alkalmak este 6 órakor kezdődnek majd. Online közvetítjük őket. Az egyes napok youtube linkjei egyházközségünk honlapján lesznek megtalálhatóak. A templomnál kihangosítás lesz. Bizonyos szertartás részek elmaradnak, vagy rövidítésre kerülnek. Például a nagypénteki kereszthódolatnál Jézus testét a kereszten csak a főcelebráns, József atya illeti csókkal. Akik így részt vesznek a szent események átélésében, ha tudnak és tehetik, 19 óra 30 percre jöjjenek a plébánia udvarára, ahol egy rövid bűnbánati cselekmény után szentáldozáshoz járulhatnak. Nyolc órára Sülyben, haza tudnak majd érni. Más településekről kérjük, most ne érkezzenek hozzánk. A maszkot viseljük, távolságot tartsunk! Húsvétvasárnap a szentmise de. 10 órakor kezdődik. Áldoztatás a fent leírt módon 11 óra 30 perckor lesz. Kérjük a pontosságot! Feltámadási körmenetet az idén sajnos nem tarthatunk. A szőlősi kápolnában nem lesz szentmise ezen a napon.
  Emlékeztetünk benneteket, hogy Nagypénteken szigorú böjti nap van. /háromszori étkezés, egyszeri jóllakás, hústilalom – betegek, gyermekek felmentést kapnak/ Nagyszombaton reggel 6 órától este 6 óráig hódolhatunk a Szent Sírnál Jézus előtt. Egymástól távol legyünk, maszkot viselve. Hangos imát, éneket ne végezzünk ekkor!

  Kedves testvérek!

  Szeretettel kívánjuk számotokra a Húsvéti Szent Három Nap mély átélését, a jelenlegi körülmények között és ellenére. Adja Isten, hogy gyógyuljon országunk népe testileg, lelkileg. A szenvedők nyerjenek enyhülést, vigasztalást! Halottaink örök életet!

  Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

  Szegedi László nyugalmazott plébános,
  Köncse József atya, kisegítő lelkész

  Szabó László plébániaszervező akolitus

 • Kisboldogasszony Figyel-Ő – Húsvéti kiadás

 • Húsvéti szentmiseközvetítés

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a koronavírus-járvány miatt 2020. március 22-től templomunkban sincs nyilvános szentmise, és ez érinti legnagyobb ünnepünket, a Húsvétot is.

  Hosszas megfontolást követően – csatlakozva a magyar nyelvű liturgiaközvetítésekhez – Húsvét vasárnap 10.00 órakor online misét mutatunk be a Tápiósülyi Kisboldogasszony Templomból.

  Az ünnepi szentmisét az egyházközségi Facebook oldalon fogjuk közvetíteni, és azt fogjuk a Youtube-ra is kitenni.

 • Lelki készülődés a Nagyhétre

  Húsvét a keresztény hit alapjának, Jézus Krisztus megváltó halálának és feltámadásának emlékünnepe. Nem csak a Katolikus Egyház, hanem valamennyi keresztény legnagyobb és legősibb ünnepe, másként sollemnitas sollemnitatum, azaz az “ünnepek ünnepe”. Sokak számára ezért is különösen nagy fájdalom, hogy a nagyhét eseményeit és a feltámadást nem ünnepelhetjük hagyományos módon, közösségben. Az alábbiakban néhány “tisztázó” információt osztunk meg, illetve a nagyhét közösségi és egyéni átélésére nyújtunk javaslatokat.

  A nagyhetet is érintő püspöki rendelkezések a járvány idejére

  • A Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra.
  • Gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges.
  • A nagyhét liturgiáival kapcsolatban meg kell tartani a Szentségi Kongregáció és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Nem állítható szentsír, és nem tartható szentsír látogatás.
  • A járvány időszakában szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén lehetséges.

  A nagyhét közösségi és egyéni megélése

  • Online misehallgatásra számos lehetőség áll rendelkezésre, a Magyar Kurír által folyamatosan frissített lista az alábbi linken érhető el, illetve külön összegyűjtötték a nagyheti és húsvéti élő liturgiaközvetítéseket. Külön kiemeljük, hogy egyházmegyénk püspöke, Marton Zsolt által celebrált szentmisék, valamint a szent három nap és húsvét szertartása is online követhető a Váci Egyházmegye honlapján és YouTube-csatornáján.
  • A nagyhét személyes és családi imádságaihoz a bejegyzés alján letölthető formában is elérhetővé tesszük  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa 790/2020. számon, április 2-án jóváhagyott liturgikus segédletét.
  • Az online miseközvetítések alkalmával visszatérő, fontos ima a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által is ajánlott lelki áldozás imája:
   Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
   Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
   Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
   jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
   Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
   Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

  Nagyhét az Egyházközségben

  • A szentsír körüli virrasztást saját otthonainkban, de mégis közösségben igyekszünk megélni.
  • A nagyhét során folyamatosan várható egyházközségi vonatkozású lelki tartalmak feltöltése a honlapra.
  • Terveink szerint a vasárnapi, 10:00-kor kezdődő ünnepi szentmisét templomunkból közvetítjük.
 • Virrasztás a Szentsírnál

  A nagypéntektől nagyszombat estéig tartó időszak szép katolikus hagyománya a szentsír virrasztás. Egyrészt búcsúzunk az értünk hús-vér emberré lett, bűneink miatt keresztre feszített szerettünktől, Jézustól.  Másrészt kifejezzük hittel teli reményünket, várakozásunkat a felkent Krisztus ígért feltámadása iránt. Virrasztunk, várjuk felkelő Napunk, a félelmeinknek határt szabó Megváltó eljövetelét.

   
  Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezése alapján – tekintettel az országos helyzetre – az idei évben nem lehet a templomokban megtartani a Szent sír előtti virrasztást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt ne tehetnénk meg egyházközségként, otthonainkban. A csatolt táblázatban kérjük beírni a vállalt időpontokhoz a virrasztó (vagy virrasztó közösség) nevét. Elsősorban arra törekedjünk, hogy az üres időpontokat feltöltsük, és csak ezt követően csatlakozzunk másokhoz. Természetesen az egyéni vállalás mellett lehetséges a családos, vagy közösségi szintű virrasztás is.